Betingelser

Kjøps og påmeldingsbetingelser for YogaHavens nettbutikk, nettside inklusiv bookingsystem Punchpass.

Oppdatert 1. april 2022

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig påwww.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.

 1] Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. Avtalen gjelder kjøp i Nettbutikken og via YogaHavens bookingsystem Punchpass, det følger særskilte regler ved kjøp via bookingsystemet. Se

2] Partene

Selger er YogaHaven AS, Kjelsåsveien 160 B, 0491 Oslo, yogahaven@yogahaven.no, mobil 91 92 96 42, org. nummer 923183310, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3] Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4] Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5] Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6] Levering

Levering av privat-timer

Privat-timer gjennomføres etter avtale med den lærer du ønsker å ha dine privat-timer med. YH tar kontakt med kjøper innen 5 dager for å avtale første time. Deretter gjør kjøper og lærer avtaler etter behov. Eventuell ombooking og avbestilling av privat-time må gjøres minst 24 timer før avtalt tid, hvis ikke trekkes kjøper for timen. Privattimene må benyttes i sin helhet innen 1 år.

Levering av gavekort

Mottaker må ta kontakt med YH innen rimelig tid før utløpsdato (6 måneder fra kjøpsdato) slik at Gavekortet kan benyttes på ønsket måte.

Levering og forsinkelser av varer

Varer kjøpt over nettbutikk pakkes og sendes to dager i uken; onsdag og fredag. Bestillinger innen kl. 12:00 onsdag, vil pakkes og sendes onsdag. Bestillinger innen kl. 10:00 fredag vil pakkes og sendes fredag. Det er 3-5 dagers leveringstid. Produktene leveres på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7] Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8] Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema.

Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9] Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempele-post).

 • Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så storulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende forinngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite omleveringen.

 • Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10] Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 • Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 • Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet sette slik mangelens betydning for kjøperen.

 • Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti  

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13] Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14] Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

 

Tillegg til kjøps og påmeldingsbetingelser for medlemskap, klippekort, drop-in, kurs, videotek, utdannelser og retreats som selges via bookingsystemet Punchpass

15] Angrerett

Ditt kjøp er bindende med 14 dagers angrerett. Ved bruk av angrerett må kjøper betale bank-omkostningene ved eventuell refusjon pålydende kr 100,-.

16]Avmelding

Ved påmelding til spesial kurs, 6-10 ukers varighet, eller utdannelse gjelder følgende: Melder du deg av mindre enn 10 dager før kursoppstart refunderes ikke kursavgiften uansett grunn, bortsett fra skriftlig legeerklæring, da refunderes i så fall kursavgift minus administrasjonsgebyr på kr. 300 for kurs/utdannelser som koster under kr. 2000,-. For kurs/utdannelser som koster over kr. 2000,- er administrasjonsgebyret på kr. 500,-. Dersom avbestilling skjer etter at kurset har startet kan du få lov til å bytte til et annet kurs/utdannelse. Retreats/utdannelser med varighet 1 uke: Blir du nødt til å avbestille innen 7 uker før start tilfaller et kanselleringsgebyr på kr 3000. Avbestiller du mellom 7 uker og fem arbeidsdager før start tilfaller et kanselleringsgebyr på kr 8000,-, avbestiller du fem arbeidsdager eller mindre før kursstart eller i tilfelle du ikke betaler, refunderes ingenting.

Manglende koronapass gir ikke medlem grunnlag for frys av medlemskap eller nedkorting av oppsigelsestid eller andre vilkår som følger av avtalen. Det kan imidlertid gis unntak for personer som av medisinske årsaker ikke har mulighet til å vaksinere seg. Det vil ikke kunne kreves koronasertifikat av de som er under 15 år, fordi de ikke kan få bankID som er nødvendig for bruk av koronapass.

17] Honnør/student og familie rabatt

Er du student, honnør eller to eller flere over 18 år fra samme familie i samme husstand får du/dere 10% rabatt på medlemskap (ligger allerede inne i Honnør/Student/Familie-medlemskapsprisen). Er du honnør eller student får du 10% rabatt på klippekort. Kjøper du klippekort er du selv ansvarlig for å benytte rabattkoden HONNØR/STUDENT.

18] Utløpsdato ved kjøp av drop-in og klippekort

Klippekort a 5 klipp er gyldig i 6 måneder. Klippekort a 10 klipp er gyldig i 8 måneder. Drop-in er gyldig i 7 dager. Det er ikke mulig å forlenge gyldigheten.

19] Trekk av Fullt medlemskap, Honnør/Student/Familie medlemskap og Online medlemskap

Medlemskap trekkes en gang i måneden, du bestemmer selv oppstartsdato når du kjøper. Det er ingen bindingstid eller innmeldingsavgift. Oppsigelse: det er to måneders oppsigelse, gjeldende fra den dato du melder oppsigelse.

20] Frysing av medlemskap

Dersom du blir sykmeldt mer enn en uke, har du anledning til å fryse ditt medlemskap i minimum en måned til du er friskmeldt. Frys av medlemskap gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade med sykehusinnleggelse, hvor Medlemmet har vært ute av stand til å ta kontakt med YogaHaven på et tidligere tidspunkt. Dette må kunne dokumenteres med f.eks. bekreftelse fra lege/sykehus. Maks godskrivelse er tre (3) måneder tilbake i tid.

Innsendt dokumentasjon vil bli makulert etter at frys-søknaden er behandlet, i henhold til GDPR (personvernforordningen).

Ved utløp av frys-perioden løper medlemskapet videre på de betingelser som følger av Medlemsavtalen. Ønsker Medlemmet å avslutte medlemskapet underveis i frys-perioden gjelder to (2) måneders oppsigelsestid etter avsluttet frys-periode.

Søknad og dokumentasjon kan også leveres direkte hos YogaHaven. Du må gi oss beskjed i rimelig tid på mail yogahaven@yogahaven.no.

21] Avlysning av klasse

Dersom YogaHaven blir nødt til å avlyse en klasse pga. sykdom el.l. vil ikke drop-in eller klipp fra klippekort trekkes. YogaHaven vil etter beste evne gi beskjed i rimelig tid dersom en klasse blir avlyst. Beskjed kan gis via SMS (dersom du har registrert ditt tlf.nr. i din profil) og via e-mail. Vi vil etterstrebe å få tak i vikar, men det kan hende det ikke er mulig å få tak i.

22] Kjøps og påmeldingsbetingelser for arrangementer som Workshops, GongBad, Yin&GongSpa, MediYoga og Gong spesial og Sacred Sound konsert:

Angrerett: Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for seg begrensninger i angrerettsloven. Punkt b sier at: ‘Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom’. Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, konsert- og flybilletter. I slike tilfeller er man i stedet henvist til de avbestillingsregler som gjelder: Kjøpte billetter refunderes ikke.

23] Avlysning av kurs, workshops, GongBad, Yin&GongSpa, utdannelser og retreats

Dersom YogaHaven må avlyse kurs, workshop, GongBad, Yin&GongSpa, utdannelse eller retreats refunderes det fulle beløp til kjøpers bankkonto.

24] Opplysninger gitt på nettsiden om medlemskap, arrangementer og utdannelser som selges via bookingsystemet og opplysninger gitt i bookingsystemet Punchpass

YH tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vår hjemmeside, punchpass, vår markedsføring eller på annen måte.

25] Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa/Mastercard). YogaHaven benytter Stripe som betalingsløsning i bookingsystemet.

26] Force Majour

Kjøper kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av endring fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at endringen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Det vil si at YogaHaven fritas for ansvar dersom forhold vi ikke har kontroll over inntreffer, som feks. Covid 19 og smittevern. YogaHaven vil dog tilstrebe å gi et tilbud så langt som mulig innenfor rammene av gjeldene smittevern el.l.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Få inspirasjon, tilbud og nyheter om våre yoga og pilates kurs, workshops, Gongbad, massasje / kroppsbehandlinger! Du kan melde deg av når som helst.

YogaHaven AS
© 2022 Yogahaven - Levert av Weinvent

Bli medlem

Få ubegrenset tilgang til alle klasser